توصیه متخصصین تغذیه در مورد اضافه کردن جلبک به برنامه غذایی

پیش از این، همانطور که در بالا توضیح داده شد، آب شیرین و آب دریا به عنوان قیمت جلبک اسپیرولینا در برنامه طبیب در نظر گرفته می شدند.

در نظر گرفتن جلبک به عنوان عضوی از میکروبیوم گیاهی (فیتوبیوم) مورد بحث قرار گرفته است زیرا جلبک ها را نمی توان از ریزوسفر، فیلوسفر یا اندوسفر جدا کرد (Gantar and Elhai، 1999؛ Gantar، 2000؛ Treves و همکاران، 2016؛ Zhuet. .، 2018).

علاوه بر این، نقش جلبک ها در تناسب گیاهان به طور گسترده توسط تجزیه و تحلیل های بیوشیمیایی و مولکولی ارزیابی نشده است.

فقط مطالعات اخیر نشان می دهد که جلبک ها عضوی از فیتوبیوم هستند. به عنوان مثال، گونه‌های کلرلا در خاک و روی سطح برگ گیاه یافت می‌شوند (لیو و چن، 2016؛ تروز و همکاران، 2016؛ ژو و همکاران، 2018)، و سیانوباکتری‌هایی مانند گونه‌های Nostoc و Anabaena بودند.

روی سطح ریشه گیاه شناسایی شد (گانتر و همکاران، 1991، 1995؛ اسپیلر و همکاران، 1993؛ گانتار و الهای، 1999؛ گانتر، 2000).

با این حال، تجزیه و تحلیل میکروبیوم اخیر با استفاده از فناوری متاژنوم مبتنی بر توالی DNA نشان داد که ریزجلبک‌ها، از جمله گونه‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی (سیانوباکتری‌ها)، باید به عنوان اعضای میکروبیوم در نظر گرفته شوند (Mendes et al., 2013; Xu et al., 2018).

ریزجلبک‌ها نیز در خاک و بافت‌های گیاهی شناسایی شده‌اند (Leach et al., 2017). مطالعات قبلی در مورد فعل و انفعالات گیاه و جلبک اثرات مفید جلبک بر رشد و دفاع گیاه را نشان ندادند.

در این بررسی، ما بر جلبک ها به عنوان عضوی از میکروبیوم مفید و اثرات مفید آنها بر سلامت گیاه تمرکز می کنیم. از آنجایی که مفهوم “میکروبیوم مفید” به وضوح تعریف نشده است (Berg et al., 2020)، جلبک های مفید را می توان به عنوان دارای اثرات مفید مستقیم و غیرمستقیم بر روی گیاه، مشابه سایر میکروب های مفید (به عنوان مثال، PGPR) طبقه بندی کرد.

تلقیح‌های باکتریایی و قارچی روی دانه‌ها، نهال‌ها و مواد گیاهی در حال تکثیر مستقیماً ترکیبات تقویت‌کننده رشد ترشح می‌کنند که از هورمون‌های گیاهی تقلید می‌کنند و باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه می‌شوند (Lugtenberg و Kamilova، 2009).

تلقیح‌ها همچنین با مهار میکروب‌های بیماری‌زا و مضر مرتبط با گیاه و با فعال کردن ایمنی ذاتی گیاه در برابر پاتوژن‌های گیاهی، رشد گیاه را تقویت می‌کنند.

دومی نشان دهنده اثر غیر مستقیم باکتری ها و قارچ های مفید بر روی گیاهان است. یکی دیگر از اثرات غیرمستقیم این گونه تلقیح ها، تعدیل میکروبیوم است که به آن مهندسی میکروبیوم می گویند (Dessaux et al., 2016).

اثرات مستقیم و غیرمستقیم باکتری‌ها و قارچ‌ها بر گیاهان به خوبی شناخته شده است، اما جلبک‌ها مفهوم جدیدی هستند. در اینجا، اثرات مفید جلبک بر گیاهان زراعی در گلخانه و مزرعه را خلاصه می کنیم.

  • منابع:
  1. Algae as New Kids in the Beneficial Plant Microbiome