خوراک دام سبک تا سالیان سال دام های شما را از بیماری مصون نگه می دارد

9. جمع آوری کنسانتره را بررسی کنید
گاوها چه می خورند گاوها دوست دارند گاو بخورند
اگر غذای غلیظ بیش از حد داده شود، شکمبه می تواند نامتعادل شود.
آن ها: Agrarfoto.com
هر کسی که خوراک دام سبک و غلیظ را از طریق ترانسپوندرها یا ربات‌های شیردوش تخصیص می‌دهد، باید مراقب مصرف آنها نیز باشد. لطفا توجه داشته باشید که یک گاو شیری نباید بیش از 1.5 کیلوگرم خوراک غلیظ در هر دوز بخورد. اگر غذای غلیظ بیش از حد داده شود، شکمبه می تواند نامتعادل شود و اسیدوز شکمبه (اسیدوز) رخ دهد.

این امر هضم غذا را مختل می کند و مصرف خوراک را کاهش می دهد. اگر یک گاو همیشه مقدار کمی غذای غلیظ را جمع آوری می کند، به دنبال علت آن باشید (بیماری، سلسله مراتب، …).

10. کم نیاوردن آب
آب باعث افزایش مصرف خوراک می شود. چه کسی دوست دارد بدون سفارش نوشیدنی غذا بخورد؟ همچنین مهم است که آبخوری ها در زمستان کار کنند، زیرا گاوها برای گرم نگه داشتن در فصل سرد به انرژی بیشتری نیاز دارند.

در تابستان، در هنگام استرس گرمایی ، آب می تواند به حفظ مصرف خوراک کمک کند. سیستم های اسپرینکلر گاوها را خنک می کند. این را از دمای هوای 20 درجه روشن کنید. همچنین برای رسیدن به رطوبت مطلوب در جیره های مخلوط از آب استفاده کنید. با جیره های مخلوط خشک، انتخاب خوراک افزایش می یابد.

از فرورفتگی های لیسیده خودداری کنید. در عمل، گاوها باید حداقل 0.5 کیلوگرم DM به ازای هر کیلوگرم تولید شیر مورد انتظار بخورند. ارائه شده به معنای خورده نیست! بقایای خوراک نشان می دهد که آیا مصرف خوراک با محاسبات مطابقت دارد یا خیر. 5-10 درصد باقیمانده غذا باید باقی بماند. از آنجایی که ارزیابی این امر دشوار است، باید هر از چند گاهی خوراک باقیمانده را وزن کنید تا مقدار ارائه شده را تنظیم کنید.