نتایج آزمایشات در مورد پودر سیر صنعت آرایشی و بهداشتی را شگفت زده کرد

آزمایش حلالیت فیلم با ساخت یک فیلم نمونه به اندازه 1 سانتی متر در 4 سانتی متر انجام شد.
وزن کرده و در 50 میلی لیتر آب مقطر با دمای 25 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت با پودر لیمو عمانی حل کرده سپس در فر با دمای 105 درجه سانتیگراد خشک کنید تا وزن ثابت مقدار حلالیت نسبت وزن اولیه نمونه به نمونه وزن نهایی بود.
پس از خشک شدن رنگ (روشنی: L) با استفاده از کرومتر در پنج نقطه مختلف در هر صفحه اندازه گیری شد.
فیلم سرعت انتقال بخار آب (WVTR) با روش وزن سنجی اندازه گیری شد.فیلم ها با توجه به قطر سطح فنجان استفاده شده (25 میلی متر) برش داده شدند. فنجان با 1 گرم اضافه شد.
از CaCl2، و سپس فیلم به عنوان پوشش فنجان چسبانده می شود. نمونه پودر آلوئه ورا در یک خشک کن کنترل شده قرار داده شد.
ظرف حاوی 40% NaCl و RH 75% در دمای اتاق به مدت 24 ساعت، بخار آب نرخ انتقال (گرم بر متر مربع ساعت) مقدار شیب تابع خطی افزایش وزن و زمان (گرم در ساعت) بود.
تقسیم بر سطح لایه ای که جام را می پوشاند. اثر دما بر پودر تولید شده با استفاده از آنالیز واریانس و به صورت کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
طرح آزمایشی تصادفی (CRD) با دو سطح دمایی 60 درجه سانتی گراد و 80 درجه سانتی گراد بود. اثر از غلظت (10٪، 15٪، 20٪) بر روی ویژگی های محلول و فیلم تشکیل شده تجزیه و تحلیل شد.

چکار کنیم پودر سیر بهم نچسبد؟ با استفاده از آزمون ANOVA و DUNCAN با سطح اتکا (α) 0.05٪. این تحقیق انجام شد همچنین با CRD برای انتخاب بهترین نتیجه دمای خشک کن اسپری و محلول از روش وزن دهی استفاده شد.
غلظت برای تولید فیلم این روش با تعیین ضریب وزنی شروع می شود. وزن دهی عامل از مقایسه میزان اهمیت بین متغیرهای کیفیت به دست می آید.

ارزش ثبات، ویسکوزیته و pH به عنوان متغیرهای کیفیت محلول هستند، در حالی که ضخامت، حلالیت، رنگ و WVTR به صورت
متغیرهای کیفیت فیلم با یکدیگر مقایسه شدند. به متغیر کیفیت مهمتر مقدار 1 داده می شود.
و دیگری 0. نتیجه مقدار وزن هر متغیر کیفیت بود. مرحله دوم این بود یکسان سازی هر متغیر کیفیت تساوی با دادن عدد 1 (عدد برابری) انجام شد.
برای بهترین طرز تهیه پودر سوخاری برای عروس هلندی مقدار برای هر متغیر کیفیت. عدد برابری برای سایر تیمارها به دست آمد. تقسیم ارزش درمان با بهترین ارزش. عدد مساوی بین 1-0 ارزش نهایی مجموع مقدار وزن ضرب در عدد کیفیت هر متغیر کیفیت است. بزرگترین ارزش به عنوان بهترین تیمار تولید پودر و فیلم اعلام شد.

  • منابع:
  1. Aloe vera L. powder processing using spray drying
  • تبلیغات:
  1. با خرید میز اداری می توانید به پاریس بروید
  2. جیوه به علت سمی بودن،ابتلا به سرطان را افزایش می دهد
  3. افشای رازی در مورد جیوه که در پنکه قدیمی بود
  4. جیوه در پنکه قدیمی باعث آتش سوزی در آزمایشگاه شد