کودکی که چاقو زنجان اصل را با خود به رختخواب می برد

برای سنجش عزت نفس و جهان بینی فرهنگی، شرکت کنندگان بر اساس مقیاس لیکرت 5 درجه ای موافقت خود را با چهار بیانیه در مورد ادراکشان از رفتارهای خاص برای عزت نفس خود ارزیابی کردند.

به عنوان مثال، حمل چاقو زنجان اصل باعث می‌شود هنگام حضور در انظار عمومی احساس محافظت کنم) و چهار بیانیه که میزان حمل چاقو را توسط جهان‌بینی فرهنگی آن‌ها تأیید می‌کند.

نمرات بالاتر نشان دهنده عزت نفس بیشتر و جهان بینی فرهنگی مرتبط با حمل چاقو است. هشت گویه مقیاسی با پایایی بالا (84/0 = α) تشکیل دادند.

برای اندازه‌گیری تمایل عمومی برای حمل چاقو، به شرکت‌کنندگان مجموعه‌ای از سه عبارت مستقل ارائه شد را  و از آنها خواسته شد تا میزان موافقتشان با هر عبارت را در یک 5 ارزیابی کنند.

مقیاس لیکرت نقطه ای نمرات بالاتر نشان دهنده تمایل بیشتر برای حمل چاقو است. سه گویه مقیاسی با پایایی قابل قبول (59/0 = α) تشکیل دادند.

برای اندازه گیری مزایای درک شده شرکت کنندگان از حمل چاقو، شرکت کنندگان با شش سناریو ارائه شدند که سه سناریو مربوط به خطر برای خود و سه مورد مربوط به خطر برای دیگران بود.

از شرکت کنندگان پرسیده شد که در آن سناریو اگر چاقو داشته باشند چقدر احساس امنیت می کنند یا اینکه در چنین شرایطی چقدر احتمال دارد که چاقو حمل کنند.

به عنوان یک موضوع اولیه، ما قرار گرفتن در معرض جنایت چاقو را در نمونه خود در نظر می گیریم. اگر شرکت‌کنندگان قبلاً حادثه‌ای مرتبط با چاقو را تجربه کرده باشند، چه به عنوان قربانی، چه مجرم یا رهگذر، ممکن است بر واکنش آنها به تصاویر کمپین مربوط به چاقو و سؤالات بعدی تأثیر بگذارد.

پاسخ‌ها نشان داد که در حالی که تعداد کمی از پاسخ‌دهندگان به‌عنوان قربانی (5 درصد نمونه)، یا مجرم (1 درصد نشان داده‌اند که با چاقو مرتکب جرم شده‌اند)، درگیر جنایت با چاقو بوده‌اند، تعداد قابل‌توجهی از طریق خانواده، دوستان در معرض قرار گرفته‌اند.